ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี

พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี

ผู้บัญชาการ

พลตำรวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์

รองผู้บัญชาการ

พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล

รองผู้บัญชาการ

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา
เจษฎานนท์

ผู้บังคับการอำนวยการ
กองบัญชาตำรวจท่องเที่ยว

พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑

พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒

พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

logo_white

กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานในสังกัด

logo_white

ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

logo_white

ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และในกรณีความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

logo_white

ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญและประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน

logo_white

ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

logo_white

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

New Server