วิสัยทัศน์

“ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคง ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการสร้างความมั่นใจและความสะดวกปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติที่ทันสมัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ”

พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

2. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว

3. สร้างความพึงพอใจในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

4. ขจัดปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบและคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว

5. สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว

6. ขจัดปัญหาการทำให้แหล่งท่องเที่ยว เสื่อมโทรม เสียหาย ไร้ระเบียบ

New Server