หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.) รุ่นที่ 39 – ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบของ บช.ทท.

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.) รุ่นที่ 39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยวิธีการสอบ

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.) รุ่นที่ 39

ตามที่ ตร. ได้มอบหมายให้ บช.ทท. ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.บช.ทท.) ให้กับหน่วยงานในสังกัด บช.ทท.

เพื่อให้การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้สมัครใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

tourist police download icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ – ดาวน์โหลด – ฝอ.ตร. รุ่น 39 ปี 61