การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

 In ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตามคำสั่ง บก.อก.บช.ทท. ที่ 059/2560 ลง 19 ต.ค. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานนี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ 12,331,200 บาท (สิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท)

tourist police download icon

ประกาศจัดจ้าง ส.ทท.อุดรธานี  – 1

ประกาศจัดจ้าง ส.ทท.อุดรธานี  – 2

ประกาศจัดจ้าง ส.ทท.อุดรธานี  – 3

Recent Posts
New Server