โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง

 In ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถานีตำรวจท่องเท่ียว ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี มีหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐมและสุพรรณบุรี ปัจจุบันได้เช่าอาคารเลขที่ 310/2 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นที่ทำการชั่วคราวและได้รับอนุมัติงบประมาโครงการจัดหาครุภัณฑ์และก่อสร้างอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง วงเงิน  14,850,000 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

tourist police download icon

ประการจัดจ้างสร้างอาคาร ส.ทท. กาญจนบุรี – 1

ประการจัดจ้างสร้างอาคาร ส.ทท. กาญจนบุรี – 2

ประการจัดจ้างสร้างอาคาร ส.ทท. กาญจนบุรี – 3

Recent Posts
New Server