โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวด้านสายตรวจ ปีงบฯ 61

 In ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา , ร่าง TOR และราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวด้านสายตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ คน ระยะเวลา ๙ เดือน (ม.ค. – ก.ย.๖๑) ประกาศระหว่างวันที่ 22 – 27 พ.ย.๖๐

tourist police download icon

ประการจัดจ้าง TO สายตรวจ – 1

ประการจัดจ้าง TO สายตรวจ – 2

ประการจัดจ้าง TO สายตรวจ – 3

ประการจัดจ้าง TO สายตรวจ – 4

Recent Posts
New Server