โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวด้านการเงินและงบประมาณ ปีงบฯ 61

 In ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา , ร่าง TOR และราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวด้านการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 20 คน
ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 61) ประกาศระหว่างวันที่ 21 – 24 พ.ย. 60

tourist police download icon

ประกาศจัดจ้าง TO

ประกาศจัดจ้าง TO-2

ประกาศจัดจ้าง TO-3

ประกาศจัดจ้าง TO-4

Recent Posts
New Server