ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการ TO (ล่ามแปล) ปี 61

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (ล่ามแปล) พ.ศ.2561
จำนวน 133 คน ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.61) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-gp วันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 08.30-16.30 น.

tourist police download icon 103997_to-. 《《ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ