ประกาศประกวดราคา – โครงการจัดจ้าง TO ด้านการเงินและงบประมาณ ปี 61

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวด้านการเงินและงบประมาณ พ.ศ.2561
จำนวน 20 คน ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.61) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-gp วันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 08.30-16.30 น.

tourist police download icon103994_to-  《《 ดาวน์โหลดเอสการประกอบ