ประกาศประกวดราคา TO ด้านสายตรวจ ปี 61

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวด้านสายตรวจ พ.ศ.2561
จำนวน 100 คน ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.61) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-gp วันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 08.30-16.30 น.

tourist police download icon104000_to- 《《 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ