การประชุมหารือความร่วมมือภาคธุรกิจ ธนาคาร

การประชุมหารือความร่วมมือภาคธุรกิจ ธนาคารในการป้องกันและปราบปราม การฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Call Center) วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศปก.กก.1 บก.ทท.1 บช.ทท.


ตามนโยบายของรัฐบาล ให้สานักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์ในการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Call Center)
ซึ่งมีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนทั่วไป และมีผู้หลงเชื่อจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สิน ไปเป็นจานวนมาก

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.จึงมีคำส่ังให้ข้าราชการตารวจทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการสืบสวน ติดตามจับกุม
กลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการตลอดจนวิเคราะห์แผน ประทุษกรรม
ของกลุ่มคนร้าย เพ่ือหามาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน โดยมีคำส่ังแต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวน
ตาม คำสั่ง ตร.ที่ 725/2560 ให้พนักงานสืบสวนสอบสวนมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนความผิดเก่ียวกับการฉ้อโกง ประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Call Center) และความผิดอื่นท่ีเก่ียวข้อง

โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้ควบคุมการปฏิบัติ
และมีผลการปฏิบัติสามารถ ขออนุมัติศาลออกหมายจับและจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้หลายราย รวมถึงสามารถยึดทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องกว่า 120 ล้านบาท

วันนี้ (13 ธันวาคม 2560) เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.ในฐานะรองหัวหน้าพนักงาน สืบสวนสอบสวน
ตามคำสั่ง ตร.ที่ 725/2560 ได้เรียนเชิญ นายปรีดา ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ซึ่งดารงตาแหน่งประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย และ นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งดารงตาแหน่งประธานชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็ม สมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะ มาร่วมประชุมหารือและตกลง
ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ (Call Center)
โดยได้มีการหารือกันเพื่อขอความร่วมมืออย่างเร่งด่วนในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ถือบัญชี ของธนาคารต่างๆ ทุกมิติ
เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนด้วยระบบโทรศัพท์ฯ และการประสานข้อมูลในการสืบสวนข้อมูลที่ เกี่ยวข้องในการติดตามจับกุม
กลุ่มผู้กระทาความผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมาย รวมท้ังเย่ียวยาผู้เสียหายที่ต้องสูญเสียทรัพย์สิน ไปจำนวนมาก

ที่มา : กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว