พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ๒๕๖๑

 In ด้านนโยบายรัฐบาล, ด้านบริการ อำนวยความสะดวก, ผลการปฏิบัติ

พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในวันศุกร์ที่ ๒๒  ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ บริเวณท่าเรือเอเชียทิค กรุงเทพมหานคร
ตามที่ทางรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติให้ ปี ๒๕๖๑
เป็น “ ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018”
โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒
เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโต
อย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างแข็งแรง และในปี ๒๕๖๐ องค์กรการท่องเที่ยวโลก
แห่งสหประชาชาติ (UNWTO )ได้จัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๓ ของโลก
โดยปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า ๑.๗ ล้านล้านบาท
อ้างอิงจากข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๐

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคน
รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นหน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยในปัจจุบัน มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี ๒๕๖๐ จากสถิติของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท.ระบุว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามา
ในประเทศไทยเกือบ ๓๕ ล้านคน  ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าว เป็นผลจากประเทศไทยมีปัจจัยบวก
ด้านการท่องเที่ยวหลายๆ ด้าน รวมถึงด้านผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีส่วนผลักดันให้นโยบายของรัฐบาล
ด้านการท่องเที่ยวขับเคลื่อนจนบรรลุเป้าหมาย ประกอบกับปัจจัยบวกที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ ปัจจัยเรื่องความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นความสำคัญใน ในปัจจัยด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย และให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ) โดยได้บูรณาการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน   ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ ๒๕๖๑
ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย อย่างหนาแน่น เหมือนทุก ๆ ปี
พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ผบช. ทท. จึงได้ริเริ่มโครงการสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ๒๕๖๑
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วง Holiday season ของปีนี้ โดยทำพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่น
ในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ ที่จะให้การบริการ
ด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน บริษัท ห้างร้าน และประชาชน ร่วมมือช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว
และเพื่อให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเองขณะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
เกิดการดูแลตนเองมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุระหว่างช่วงเทศกาล และนักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีเกิดความประทับใจ
ในการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งด้านการได้รับบริการ และ ด้านความปลอดภัย และมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ที่จะได้รับตลอดการมาเยือนประเทศไทย

โดยพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้ได้เชิญ ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งเอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง
เข้าร่วมพิธีด้วย โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในการปล่อยแถวฯ
พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ผบช.ทท.,พล.ต.ต. คัชชา ธาตุศาสตร์  รอง ผบช.ทท. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์  หักพาล รอง ผบช.ทท.
ให้การต้อนรับและ นำตรวจแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมแสดงกำลัง พร้อมทั้งนำประธาน
และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมลงเรือตรวจการณ์ตำรวจท่องเที่ยว ณ ท่าเรือเอชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่แห่งการเริมศักราชปีการท่องเที่ยวไทย ๒๕๖๑

 

ตำรวจท่องเที่ยวปล่อย แถวกวาดล้างอาชญากรรมรับเทศกาลปีใหม่ ย้ำทุกคนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย
ไร้ปัญหาอาชญากรรมต่อชีวิตและทรัพย์สิน การปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในวันนี้ จัดขึ้นที่เอเชียทีค
โดยเป็นการสนธิกำลังระหว่างตำรวจสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษตำรวจท่องเที่ยว หน่วยอรินทราช
โดยได้นำสุนัขตำรวจและม้าเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในช่วง Holiday season ของปีนี้
ท่ามกลางคณะทูตจากหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ตามเจตนารมณ์ ที่จะให้การบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชน บริษัท ห้างร้าน และประชาชน ในการช่วยเหลือดุแลนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวตระหนักความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง ขณะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล เกิดการดูแลตนเองมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุ
ระหว่างช่วงเทศกาล

 

 

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่า การสร้างความเชื่อมั่นในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดี เกิดความประทับใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งด้านการได้รับบริการ และ ด้านความปลอดภัย และมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ที่จะได้รับตลอดการมาเยือนประเทศไทย

Recent Posts
New Server