พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ๒๕๖๑

พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในวันศุกร์ที่ ๒๒  ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ บริเวณท่าเรือเอเชียทิค กรุงเทพมหานคร
ตามที่ทางรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติให้ ปี ๒๕๖๑
เป็น “ ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018”
โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒
เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโต
อย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างแข็งแรง และในปี ๒๕๖๐ องค์กรการท่องเที่ยวโลก
แห่งสหประชาชาติ (UNWTO )ได้จัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๓ ของโลก
โดยปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า ๑.๗ ล้านล้านบาท
อ้างอิงจากข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๐

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคน
รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นหน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยในปัจจุบัน มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี ๒๕๖๐ จากสถิติของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท.ระบุว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามา
ในประเทศไทยเกือบ ๓๕ ล้านคน  ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าว เป็นผลจากประเทศไทยมีปัจจัยบวก
ด้านการท่องเที่ยวหลายๆ ด้าน รวมถึงด้านผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีส่วนผลักดันให้นโยบายของรัฐบาล
ด้านการท่องเที่ยวขับเคลื่อนจนบรรลุเป้าหมาย ประกอบกับปัจจัยบวกที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ ปัจจัยเรื่องความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นความสำคัญใน ในปัจจัยด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย และให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ) โดยได้บูรณาการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน   ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ ๒๕๖๑
ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย อย่างหนาแน่น เหมือนทุก ๆ ปี
พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ผบช. ทท. จึงได้ริเริ่มโครงการสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ๒๕๖๑
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วง Holiday season ของปีนี้ โดยทำพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่น
ในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ ที่จะให้การบริการ
ด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน บริษัท ห้างร้าน และประชาชน ร่วมมือช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว
และเพื่อให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเองขณะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
เกิดการดูแลตนเองมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุระหว่างช่วงเทศกาล และนักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีเกิดความประทับใจ
ในการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งด้านการได้รับบริการ และ ด้านความปลอดภัย และมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ที่จะได้รับตลอดการมาเยือนประเทศไทย

โดยพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้ได้เชิญ ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งเอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง
เข้าร่วมพิธีด้วย โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในการปล่อยแถวฯ
พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ผบช.ทท.,พล.ต.ต. คัชชา ธาตุศาสตร์  รอง ผบช.ทท. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์  หักพาล รอง ผบช.ทท.
ให้การต้อนรับและ นำตรวจแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมแสดงกำลัง พร้อมทั้งนำประธาน
และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมลงเรือตรวจการณ์ตำรวจท่องเที่ยว ณ ท่าเรือเอชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่แห่งการเริมศักราชปีการท่องเที่ยวไทย ๒๕๖๑

 

ตำรวจท่องเที่ยวปล่อย แถวกวาดล้างอาชญากรรมรับเทศกาลปีใหม่ ย้ำทุกคนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย
ไร้ปัญหาอาชญากรรมต่อชีวิตและทรัพย์สิน การปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในวันนี้ จัดขึ้นที่เอเชียทีค
โดยเป็นการสนธิกำลังระหว่างตำรวจสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษตำรวจท่องเที่ยว หน่วยอรินทราช
โดยได้นำสุนัขตำรวจและม้าเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในช่วง Holiday season ของปีนี้
ท่ามกลางคณะทูตจากหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ตามเจตนารมณ์ ที่จะให้การบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชน บริษัท ห้างร้าน และประชาชน ในการช่วยเหลือดุแลนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวตระหนักความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง ขณะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล เกิดการดูแลตนเองมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุ
ระหว่างช่วงเทศกาล

 

 

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่า การสร้างความเชื่อมั่นในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดี เกิดความประทับใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งด้านการได้รับบริการ และ ด้านความปลอดภัย และมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ที่จะได้รับตลอดการมาเยือนประเทศไทย