พิธีปิด โครงการอบรม หลักสูตร“สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 3

พิธีปิด โครงการอบรม
หลักสูตร“สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 3
*************************
วันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.
พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 3
และมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 3 จำนวน ๔๘ คน

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
ประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพบก และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
และกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการความร่วมมือจัดโครงการอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 3
มีเด็กและเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 48 คน ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2561
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่า
โครงการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมแข่งรถในทาง
ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 และคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 46/2558 โดยให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ มุมมองการใช้ชีวิต
ในทางสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผนวกศาสตร์การโค้ชเพื่อชีวิตและบุคคลต้นแบบ เพื่อสร้างแรงกระตุ้น
และแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมด้วยการใช้พลังอย่างสร้างสรรค์ พร้อมให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครอง
ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน และทักษะการสื่อสารกับบุคคลในครอบครัวเชิงบวกเพื่อเพิ่มความผูกพัน
ในครอบครัว อีกทั้งยังมีกิจกรรม “จิตอาสาทำความดี” เพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยกิจกรรมจิตอาสาทำความดีนั้นเป็นการทำ
กิจกรรมร่วมกันทั้งเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันทาสีทางเท้า ไหล่ถนน หรือศาลา บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ
ระหว่างคลองประปา ถึง คลองเปรมประชากร เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงถึงความรับผิดชอบ ความเสียสละต่อสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ภายหลัง
ผ่านการฝึกอบรมจะมีการกำกับติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้วย