ระเบียบ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พ.ศ.2561

ระเบียบ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

พ.ศ.2561

เพื่อให้การจัดสวัสดิการภายในกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดอันมีผลเป็นการพัฒนาหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ดาวน์โหลด ระเบียบสวัสดิการฯ บช.ทท.