ตำรวจท่องเที่ยว ร่วม 191 จับกุมหัวโจกโพสต์เฟสบุ๊คชักชวนวัยรุ่นขับแว้น

ตำรวจท่องเท่ียว ร่วม 191 จับกุมหัวโจกโพสต์เฟสบุ๊คชักชวนวัยรุ่นขับแว้น
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตารวจแห่งชาติ
ให้แก้ไขปัญหาเยาวชนรวมกลุ่มกันแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถในทาง
และ พักอาศัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง คสช.ได้มีคาสั่งที่ 22/2558 เร่ืองมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและคำส่ัง คสช ท่ี 46/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหา
อันเกิดจากการขับข่ี่ ยานพาหนะ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.,พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผบก.ทท.1 บช.ทท.,
พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษณ์ ผบก.สปพ., พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.1,พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1,
พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2, พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.สาราญ นวลมา รอง ผบก.สปพ.,
พ.ต.อ.ภานพ วรธนัชชากุล รอง ผบก.สปพ.,พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.1 บก.ทท.1 บช.ทท.,
พ.ต.อ.สุรศักด์ิ สุรินทร์แก้ว ผกก.คธม.บช.ทท. ,พ.ต.อ.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผกก. สายตรวจ,
พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผกก.สน.ห้วยขวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตำรวจชุดสืบสวนหาข่าว

ได้ดำเนินการสืบสวนหาข่าวหาตัวบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นแกนนำชักจูงให้กลุ่มเด็กและเยาวชน เข้าทำการแข่งขันรถจักรยานยนต์
ในทางสาธารณะ ซึ่งสืบทราบมาว่ามีผู้เปิดเฟสบุ๊กที่เข้าข่ายการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(8) และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26(3) จำนวน 1 เฟส ได้แก่ เฟสบุ๊ก “วัยรุ่น ก้าวร้าว (บางซื่อ)”
ต่อมาจึงได้ขออนุมัติหมายจับเจ้าของเฟสบุ๊กดังกล่าว ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี ซึ่งศาล ได้อนุมัติหมายจับนายศุภฤกษ์ ชาววังเย็น
ตามหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรี ที่ จ.245/2561 ลง 8 มี.ค. 2561 ในข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทาความผิดขับรถจักรยานยนต์
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ตนเองหรือผู้อ่ืนฯ” จากนั้นเจ้าหน้าท่ีตำรวจ จึงได้ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหา
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
เมื่อวันท่ี 9 มี.ค. 2561 จับกุมตัวนายศุภฤกษ์ ชาววังเย็น แอดมินเฟสบุ๊ก “วัยรุ่น ก้าวร้าว (บางซ่ือ)” อายุ 20 ปี
(ผู้ติดตามประมาณ 500 คน/จุดนัดรวมกลุ่ม : ถนนพระราม 6-ถ.กาแพงเพชร-ถ.วิภาวดีรังสิต)
ได้บริเวณ ซ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แยก 23 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ นำส่ง สน.มีนบุรี เพ่ือดาเนินคดีต่อไป