หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่สำหรับโดรน

 In กฏระเบียบ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร >> drone rule in Thailand

Recent Posts
New Server