ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) เพิ่มเติม

ตามประกาศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สังกัดกองบัญชาการตำรวจ (เพิ่มเติม) นั้น

 

บัดนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ตั้งแต่ 08.00 ถึง 14.00 น. ณ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยง 999 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามบัญชี ผนวก ก. แนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561

พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี

ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว