บรรยาย วิชาการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม หัวข้อ การบริหารงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

วันที่ 25 เม.ย.2561 เวลา 09.00 น.
บรรยาย วิชาการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม หัวข้อ การบริหารงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 44
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมคือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รอง ผบก. หรือเทียบเท่า จำนวน 120 คน,
พนักงานรัฐ เอกชน หรือส่วนราชการอื่น จำนวน 9 คน และข้าราชการตำรวยกลุ่มประเทศอาเซียน 1 คน. รวม 130 คน

เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารองค์กร เสริมสร้างการเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน

ณ ห้องเรียนพันธุ์คงชื่น ชั้น3 อาคาร วตร.