โครงการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชน รวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง

 In ด้านงานโครงการ, ด้านป้องกันและปราบปราม, ผลการปฏิบัติ