โครงการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชน รวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง

โครงการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชนรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง
และประพฤติตนไม่สมควรฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22/2558และ46/2558
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตารวจ แห่งชาติ
ให้แก้ไขปัญหาเยาวชนรวมกลุ่มกันแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนผู้ใช้รถในทาง
และพักอาศัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง คสช.ได้มีคำสั่งที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและ คำสั่ง คสช ที่ 46/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหา
อันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อนำมาใช้เป็น เครื่องมือในการดำเนินการและแก้ไขปัญหาดังกลา่ว
กองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จึงได้บูรณาการกำลังกับกองบังคับการ ตำรวจจราจร, บก.น. 1 – 9,
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และ กองบังคับการตำรวจ ท่องเที่ยว ดำเนินการตามนโยบายมาโดยตลอดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยผลการปฏิบัติที่ผ่านมา สามารถจับกุมเยาวชนผู้กระทำความผิดได้กว่า 1,200 คน และสามารถยึดรถของกลางได้กว่า 1,400 คัน

เมื่อวัน ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจับกุม กวดขัน การแข่งรถในทาง บริเวณพื้นที่ของกองบังคับการ
ตำรวจนครบาล 5 ซึ่งผลจากการจับกุมดังกล่าว ได้ควบคุมเยาวชนอายุ ไม่เกิน 18 ปี และผู้ใหญ่ ที่ประพฤติตนไม่สมควร
ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22/2558 และ 46/2558 โดยเป็น เยาวชนและผ้ใูหญ่และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น
เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และยั่งยืนครบถ้วนในทุกมิติ กองกำกับการสายตรวจและปฏิบตั ิการพิเศษ
โดยพล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงได้จัดโครงการอบรมเยาวชนและ ผู้ปกครองของเยาวชน
รวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง ในวันนี้ (8 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.) โดยเชิญเด็กและเยาวชน 49 ราย, ผ้ใูหญ่ 17 ราย
ผู้ปกครอง 37 ราย รายรวมทั้งสิ้น 103 ราย เพื่อให้ ทราบและรับรู้ถึงนโยบายของรัฐบาล และแนวทาง ป้องกันไม่ให้เยาวชน
เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทา ความผดิ อนั เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งดังกลา่วอีก
ซึ่งในการประชุมอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมการขนส่งทางบกมาร่วมให้ความรู้
กับผ้เูข้ารับการฝึกอบรม

ซึ่งในการดำเนินการอบรมเยาวชนและผ้ปูกครองของเยาวชนที่รวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ ในทางจำนวน25ครั้ง
โดยในการอบรมครั้งที่26(8พฤษภาคม2561)นี้มีผ้เูข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 103 ราย
มีการดำเนินกวดขันจับกุมรถแข่งในทางมาแล้วจำนวน31ครั้งรายละเอียดดังนี้
1. ตรวจยึดรถไว้เพื่อตรวจสอบกวา่ 1,691คัน
2. จับกุมเยาวชนประพฤติตนไม่สมควร 920 ราย
3. จับกุมตาม พรบ. จราจร 1,040 ราย
4.จับกุมผ้ตู้องหายาเสพติด74ราย
อนึ่ง หากประชาชนพบเบาะแสหรือการแข่งจันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ กรุณาแจ้ง สายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง