ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ดำเนินการกับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาก่อกวน หมายเลข ๑๑๕๕

 In ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในเสาหลักของการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ รัฐบาลได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญ
กับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อม กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจหลักในการบริการให้ความช่วยเหลือ
อำนวยความสะดวก ดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับนักท่องเที่ยว ซึ่งกองบัญฃาการตำรวจท่องเที่ยว
ได้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและได้รับ การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก
และให้บริการอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งศูนย์รับแจ้งเหตุฯ Call Center ๑๑๕๕ เป็นช่องทางหลักช่องทางหนึ่ง
ที่คอยรับแจ้งเหตุและประสานการปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับนักท่องเที่ยวตลอด ๒๔ ชั่วโมง ด้วยล่ามแปล ๕ ภาษา
(อังกฤษ รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) สายโทรศัพท์ ๓๐ คู่สาย
ศรก.บก.ทท.๑ มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน และการรับแจ้งเหตุ เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ให้บริการ
และประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่นักท่องเที่ยว โดยใช้การสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ หมายเลข ๑๑๕๕
เป็นหลัก แต่จากสถิติการรับแจ้งเหตุ ประมาณ ๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ สาย/เดือน จะมีสายก่อกวนอยู่จำนวนไม่น้อย
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการรับแจ้งเหตุและการติดต่อประสานงานช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เพื่อให้การรับแจ้งเหตุจากนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท. ,พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ทท. ,พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.
และพ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รรท.ผบก.ทท.๑ จึงได้สั่งการให้ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ดำเนินการกับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาก่อกวน
หมายเลข ๑๑๕๕ ไปตามอำนาจหน้าที่

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
– มาตรา ๓๙๗ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอาย
หรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
ศรก.บก.ทท.๑ จึงได้สืบสวน ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาก่อกวน และดำเนินการดังนี้
ลำดับ หมายเลข จำนวนครั้ง ผู้จดทะเบียน ผู้ใช้ การดำเนินการ
1 064-6908387 15 ครั้ง นายชัยหฤษฏ์ สีดา ด.ญ.เอ (นามสมมุติ)อายุ 7 ปี บันทึกตักเตือนและกำชับผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
2 097-2169451 55 ครั้ง นายสมควร นามมะรูม ด.ญ.บี (นามสมมุติ) อายุ 6 ปี
3 064-8857496 136 ครั้ง นางบัวชุม สุขนิรันทร์ ด.ญ.ซี (นามสมมุติ) อายุ 6 ปี
4 095-4577495 45 ครั้ง นายกฤษณะ ปานนาคินทร์ นายดี (นามสมมุติ)
5 064-2741885 151 ครั้ง นายนลธวัฒ สว่างดวงมาน นายอี (นามสมมุติ)
6 082-6651576 140 ครั้ง น.ส.รอฮีหม๊ะ มาดาเร๊ะ น.ส.เอฟ (นามสมมุติ)
7 082-6768208 58 ครั้ง นายธงชัย จันทรสอน นายจี (นามสมมุติ)
8 064-7970566 44 ครั้ง นางเบญจา กุลอำภา นายทวีศักดิ์ จันทร์รังษี เปรียบเทียบปรับตามคดีที่ 60/61

Recent Posts
New Server