“ สั่งฟ้อง พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ กับพวก ปิดคดีตลาดใหม่ดอนเมือง ” และ ดำเนินคดีกับบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง จำกัด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และ ประมวลกฎหมายที่ดิน

“ สั่งฟ้อง พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ กับพวก ปิดคดีตลาดใหม่ดอนเมือง ” และ ดำเนินคดีกับบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง จำกัด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และ ประมวลกฎหมายที่ดิน
ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๓๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวน
โดยมี พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวน กรณีได้มีผู้เสียหายร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญา
กับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันเรียกเงินค่าคุ้มครองในลักษณะกรรโชกทรัพย์ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจประชาชน หรือผู้อื่น ให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
ในพื้นที่ตลาดใหม่และบริเวณพื้นที่โดยรอบ เป็นขบวนการ มีการกระทำผิดเป็นปกติธุระ โดยอาศัยรายได้อันมิชอบด้วยกฎหมาย
ในการดำรงชีพ เหตุเกิดที่ตลาดใหม่ดอนเมืองนั้น
คดีนี้กล่าวหาว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ต้องหาทั้งหมดได้กระทำผิดฐาน ร่วมกันกรรโชกและซ่องโจร โดยได้สมคบกัน
ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป วางแผน สั่งการ ไปข่มขู่ผู้กล่าวหากับพวกและพยานผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าที่มาเช่าใช้พื้นที่
ภายในบริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง อันเป็นสถานที่บริษัท พัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์
ให้จัดสรรใช้ประโยชน์ โดยทำให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เสรีภาพ ลักษณะเรียกเก็บเป็นเงิน
ค่าคุ้มครองเป็นรายเดือน เดือนละ ๑,๐๐๐ – ๓,๕๐๐ บาท ต่อห้อง จนผู้กล่าวหากับพวกและพยานผู้เสียหาย เกิดความกลัว
จึงยินยอมจ่ายเงินค่าคุ้มครองเป็นรายเดือนทุกเดือนให้กับผู้ต้องหากับพวก หลายครั้ง หลายเดือน ต่อเนื่องกัน
เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายจึงมาร้องทุกข์ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อมาได้ทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา
และต่อมาได้จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด เพื่อดำเนินคดี ซึ่งเหตุเกิดอยู่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
โดยจากเหตุการณ์เกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงินกว่า ๗๘๗,๕๐๐ บาท จากการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานพฤติการณ์
ที่กลุ่มผู้ต้องหากระทำเป็นขั้นเป็นตอน มีการกำหนดบทบาทคนสั่งการ ทางคดีมีพยานหลักฐานพอฟ้อง คณะพนักงานสืบสวน
สอบสวนจึงได้สรุปสำนวนการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยและได้เสนอผู้บังคับบัญชา โดยมีความเห็น “เห็นควรสั่งฟ้อง”
พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ กับพวก ในความผิดฐาน “ร่วมกันกรรโชก,ซ่องโจร” และได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๘ ไปเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างพนักงานอัยการพิจารณาสำนวนการสอบสวน
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

และจากการสืบสวนสอบสวนร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมือง กรมธนารักษ์ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพบว่า บริษัทพัฒนาตลาดใหม่
ดอนเมืองจำกัด ได้เช่าที่ดินบริเวณตลาดใหม่ดอนเมืองจากกรมธนารักษ์และดำเนินการบริหารกิจการตลาดใหม่ดอนเมือง
โดยมีติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างหลังคากันสาด ดัดแปลงอาคารแอร์พอร์ท และ สร้างอาคารพลาซ่าริมน้ำ
บนคลองเปรมประชากร ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานและมีเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยเอื้อประโยชน์
แก่บริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง จำกัด การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้
นายสุชาติ โชว์วิวัฒนา (เฮียเส็ง) กรรมการผู้มีอำนาจบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง จำกัด ทราบว่ากระทำความผิดฐาน
๑.“ ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ” ตามมาตรา ๒๑ พรบ.ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ อัตราโทษตามมาตรา ๖๕
จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
๒.“ ก่อสร้างต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ” ตามมาตรา ๒๑ พรบ.ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ อัตราโทษตามมาตรา ๖๕
จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
๓.“ บุกรุกพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๑๙
อัตราโทษตามาตรา ๑๐๘ ทวิ จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ