“มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกแก๊ง ROMANCE SCAM หลอกลวง ครั้งที่ 1”

“มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกแก๊ง ROMANCE SCAM หลอกลวง ครั้งที่ 1”

ตามนโยบายของรัฐบาลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิด
และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์แสดงตนเป็นชาวต่างชาติซึ่งมีลักษณะ
กระทำเป็นขบวนการ ใช้สื่อออนไลน์ผ่านช่องทางเฟสบุคเข้ามาติดต่อ แสดงข้อความอันเป็นเท็จขอเป็นคนรัก จากนั้นอ้างว่า
ได้ส่งสิ่งของมีค่ามาให้ แต่ผู้เสียหายต้องโอนเงินให้กับบริษัทขนส่งก่อนถึงจะได้ทรัพย์สินดังกล่าว หรือแก๊ง ROMANCE SCAM
จนมีผู้หลงเชื่อและเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีคำสั่ง
ให้จัดตั้ง “ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดยมอบหมายให้
พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ฯ และให้ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. ควบคุม
กำกับชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ฯ

ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊ง ROMANCE SCAM
จากการปฏิบัติงานของสายด่วน ๑๗๑๐ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสายด่วน ๑๑๕๕
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการถูกหลอกลวงของแก๊ง ROMANCE SCAM สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงและโอนไปยังบัญชี
ของกลุ่มคนร้ายแล้วระงับไม่ให้สามารถถอนเงินออกไป และได้นำเงินคืนให้กับผู้เสียหาย จำนวน 4 ราย รวมเป็นเงิน จำนวน
1,197,139.10 บาท

ได้แก่
๑. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.เมืองยโสธร ถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงิน จำนวน 39,500 บาท
ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายไว้ได้เต็มจำนวน​

๒. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.บางไทร จ.อยุธยา ถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงิน จำนวน 16,900 บาท
ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายไว้ได้เต็มจำนวน

๓. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงิน จำนวน 190,000 บาท
ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายไว้ได้เต็มจำนวน

4. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ ถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงิน
จำนวน 1,616,000 บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายไว้ได้ จำนวน 950,739.10 บาท

จากข้อมูลผู้เสียหายทั้ง 4 ราย เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายได้เต็มจำนวนทั้งหมด 3 ราย
สรุปจากการผลการปฏิบัติงานในการอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง ROMANCE SCAM หลอกลวงไปยังบัญชี
คนร้าย สามารถอายัดเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายได้ จำนวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,197,139.10 บาท
กรณียังมีผู้เสียหายที่ถูกเครือข่ายแก๊ง ROMANCE SCAM หลอกลวง แต่ยังไม่ได้ไปร้องทุกข์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ท่านใดที่ได้รับความเสียหายจากเครือข่ายแก๊ง ROMANCE SCAM หลอกลวงจนสูญเสียทรัพย์สิน ให้รีบแจ้งมาที่
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สายด่วน ๑๑๕๕ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๑ ๙๗๙๓ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๗๘๘๑
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สายด่วน ๑๗๑๐
ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๑ เลขที่ ๔๒๒ ถนน พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
​“ในกรณีที่รู้ตัวว่าถูกหลอกลวง ขอให้แจ้งสายด่วน ๑๑๕๕ และ ๑๗๑๐ โดยเร็วที่สุด”