ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๑๕๕ (สายก่อกวน ครั้งที่ 2/2561)

ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๑๕๕ (สายก่อกวน ครั้งที่ 2/2561)
​อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในเสาหลักของการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ รัฐบาลได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญ
กับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อม กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจหลักในการบริการให้ความช่วยเหลืออำนวย
ความสะดวก ดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับนักท่องเที่ยว ซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ได้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก
และให้บริการอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งศูนย์รับแจ้งเหตุฯ Call Center ๑๑๕๕ เป็นช่องทางหลักช่องทางหนึ่ง
ที่คอยรับแจ้งเหตุและประสานการปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับนักท่องเที่ยวตลอด ๒๔ ชั่วโมง ด้วยล่ามแปล ๕ ภาษา
(อังกฤษ รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) สายโทรศัพท์ ๓๐ คู่สาย

ศรก.บก.ทท.๑ มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน และการรับแจ้งเหตุ เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ให้บริการ
และประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่นักท่องเที่ยว โดยใช้การสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ หมายเลข ๑๑๕๕
เป็นหลัก แต่จากสถิติการรับแจ้งเหตุ ประมาณ ๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ สาย/เดือน จะมีสายก่อกวนอยู่จำนวนไม่น้อย
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการรับแจ้งเหตุและการติดต่อประสานงานช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร
​เพื่อให้การรับแจ้งเหตุจากนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท. ,พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ทท. ,พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.
และ พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รรท.ผบก.ทท.๑ จึงได้สั่งการให้ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ดำเนินการกับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาก่อกวน
หมายเลข ๑๑๕๕ ไปตามอำนาจหน้าที่ ​กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
​- มาตรา ๓๙๗ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอาย
หรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ศรก.บก.ทท.๑ จึงได้สืบสวน ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาก่อกวน และดำเนินการดังนี้

ลำดับ 1
หมายเลขโทรศัพท์ 0647575212
จำนวนครั้ง 10
ชื่อผู้จดทะเบียน นายอ๊อด บุญถนอม
ผู้โทรเข้ามาก่อกวน นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 54 ปี
ผลการดำเนินการ ตักเตือน/กำชับ ผู้ปกครองให้ใส่ใจดูแล
( ผู้บกพร่องทางปัญญา )

ลำดับ 2
หมายเลขโทรศัพท์ 0637308264
จำนวนครั้ง 120
ชื่อผู้จดทะเบียน นางธนธรณ์ เพริศพรายวงศ์
ผู้โทรเข้ามาก่อกวน ด.ช.บี (นามสมมุติ) อายุ 10 ปี

ลำดับ 3
หมายเลขโทรศัพท์ 0910475650
จำนวนครั้ง 104
ชื่อผู้จดทะเบียน นางบุญมา ประกอบแจ่ม
ผู้โทรเข้ามาก่อกวน ด.ญ.ซี (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี

ลำดับ 4
หมายเลขโทรศัพท์ 0825725851
จำนวนครั้ง 181
ชื่อผู้จดทะเบียน นายเสกสรรค์ พงษ์พระ
ผู้โทรเข้ามาก่อกวน นายดี (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี
ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบปรับ ที่ 303/2561

ลำดับ 5
หมายเลขโทรศัพท์ 0969608752
จำนวนครั้ง 85
ชื่อผู้จดทะเบียน นายธนกร สุขโชค
ผู้โทรเข้ามาก่อกวน นายอี (นามสมมุติ) อายุ 53 ปี
ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบปรับ ที่ 61/2561

ลำดับ 6
หมายเลขโทรศัพท์ 0638833762
จำนวนครั้ง 46
ชื่อผู้จดทะเบียน นายสุรพล คงสุวรรณ
ผู้โทรเข้ามาก่อกวน นายเอฟ (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี
ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบปรับ ที่ 299/2561