การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บช.ทท.pdf