การเสวนาเรื่องท่องเที่ยวไทยเท่ เก๋ไก๋ สดใสทุกที่ จัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะอนุกรรมมาธิการด้านการท่องเที่ยว

ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
การเสวนาเรื่องท่องเที่ยวไทยเท่ เก๋ไก๋ สดใสทุกที่ จัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะอนุกรรมมาธิการด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารรัฐสภา 1
ประธาน พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
การอภิปรายเรื่อง ท่องเที่ยวไทยเท่ เก๋ไก๋ สดใสทุกที่ มีวิทยากรดังนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเด็นภาพรวมการท่องเที่ยวประเทศไทยและนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว ประเด็น มาตรฐานต่างๆ ของการท่องเที่ยว (อุปกรณ์ เครื่องมือ)
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเด็น สถาณการณ์การท่องเที่ยว
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการท่องเที่ยว การกวดขันจับกุมผู้ประกอบการกระทำผิดกฎหมายโดยการเอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว การใช่อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอลต้า) ประเด็น สถานการณ์ท่องเที่ยวในมุมมองของภาคเอกชน
นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจีน ประเด็น แนวทางการส่งเสริมนักท่องเที่ยวไทยจีนการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยวทันทีการเปิดตลาดท่องเที่ยวใหม่
พลตำรวจโทบุญเรือง ผลพาณิชย์ ประธาน คณะอนุกรรมมาธิการด้านการท่องเที่ยวผู้ดำเนินรายการ
นายชาติชาย เทพแปง อนุกำลัธิการด้านการท่องเที่ยวพิธีกร