รายการประกวดราคาจ้างโครงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวน ๕๙ จุด วงเงินงบประมาณ 29,500,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)