ตำรวจท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปิดการอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๕

จัดอบรมเด็กแว้นผู้ปกครอง – กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจัดกิจกรรม พิธีปิดการอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๕ ณ ห้องประชุมกองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (๑๙๑) ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒ และ ๔๖/๒๕๕๘ ได้จัดอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทย”รุ่นที่ ๕

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง ให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครอง ในมิติใหม่ โดยโค้ชและวิทยากรชั้นนำมาร่วมให้ความรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายจากบุคคลต้นแบบระดับประเทศ

ในการจัดการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมด้วยพลังสร้างสรรค์เพิ่มความผูกพันในครอบครัว รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

จัดอบรมเด็กแว้น

โดยวันนี้ (๒๒ ส.ค.๖๑) พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๕ และมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่เข้ารับการอบรม

โดยอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๒ ส.ค.๖๑ รวมระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น ๗ วัน ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และ ๔๖/๒๕๕๘ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจในการฟังบรรยายและมีความกระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมในหลักสูตรและให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามที่วิทยากรได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ทำให้การอบรมหลักสูตรนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสมเจตนารมณ์ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ และ คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๖/๒๕๕๙ ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยปราศจากความระมัดระวัง การรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งขันรถในทาง และเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ความเสียสละต่อสังคม

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการเข้ารับการอบรมในโครงการหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๕ ซึ่งจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมนำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ความเสียสละต่อสังคม อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา ไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคม โดยผลการอบรมที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้มากมาย สามารถมีภูมิคุ้มกันให้ออกมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป