การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลไปถึงชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8