ร่างประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง