ประกวดราคาด้วยอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาเรือเร็วตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 30 ฟุต จำนวน 15 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562