ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา TOR และราคากลาง โครงการจัดเช่ารถยนต์สายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62