ร่างประกาศประกวดราคา ร่าง TOR และราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ด้านสายตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ม.ค.-ก.ย.62 ระหว่างวันที่ 3 – 8 ม.ค.62

 In ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Recent Posts