ประกวดราคาการเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 131 คัน และรถสายตรวจรถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน

 

ไฟล์ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด