ประกวดราคาด้วยอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาเรือเร็วตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 30 ฟุต จำนวน 15 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 4  ไฟล์) เอกสารประกวดราคาเรือ TOR — เรือ 15 ลำ ประกาศราคาจ้างโครงการจัดหาเรือเร็วฯ ราคากลางเรือ 15 ลำ

ร่างประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

ดาวน์เอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 5 ไฟล์) แบบแปลนก่อสร้าง — นราธิวาส ร่างฯ นราธิวาส (2/2) ร่างฯ นราธิวาส (1/2) ราคากลาง — นราธิวาส TOR — นราธิวาส

เรื่อง แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (จำนวน 1 ไฟล์) เรื่อง แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปี 2561