ประกาศประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 จำนวน ๕๕ เดือน (มีนาคม 2561 – กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ (TOR: Terms of Reference) การเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน 20 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 จำนวน 55 เดือน (มี.ค.61-ก.ย.65)  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ: [...]

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างรถยนต์ปฏิบัติการเคลื่อนที่ฯ จำนวน 4 คัน

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างรถยนต์ปฏิบัติการเคลื่อนที่ฯ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ บช.ทท.  ดาวน์โหลดเอกสาร [...]

บช.ทท. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างอาคาร ส.ทท.สระแก้ว

บช.ทท. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว 1 แห่ง  ดาวน์โหลดไฟล์ tor-ส.ทท.สระแก้ว [...]

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ทท.5 กก.5 บก.ทท.(สงขลา)

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ทท.5 กก.5 บก.ทท.(สงขลา) จำนวน 1 หลัง  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ราคากลาง TOR

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการ TO ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ.2561

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ.2561 จำนวน 100 คน ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.61) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-gp วันที่ [...]

ประกาศประกวดราคา TO ด้านสายตรวจ ปี 61

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวด้านสายตรวจ พ.ศ.2561 จำนวน 100 คน ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.61) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-gp วันที่ 19 ธ.ค.60 [...]

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการ TO (ล่ามแปล) ปี 61

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (ล่ามแปล) พ.ศ.2561 จำนวน 133 คน ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.61) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-gp วันที่ 19 ธ.ค.60 [...]

ประกาศประกวดราคา – โครงการจัดจ้าง TO ด้านการเงินและงบประมาณ ปี 61

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวด้านการเงินและงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 20 คน ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.61) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-gp วันที่ 6 [...]

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง

สถานีตำรวจท่องเท่ียว ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี มีหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 4 จังหวัด [...]

การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ตามคำสั่ง บก.อก.บช.ทท. ที่ 059/2560 ลง 19 ต.ค. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานนี [...]

page 1 of 2