latest news

about the big campaign

How to Donate to
Evenemus

And Fund the Change for Good

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ ( ไฟล์ .pdf 1 จำนวน ไฟล์ ) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง บช.ทท. FacebookTwitterGoogle PlusLine

Read More

ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ครั้งที่ ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ( ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์ ) เอกสารเชิญชวน ราคากลาง บช.ทท. P1 ราคากลาง บช.ทท. P2 ราคากลาง บช.ทท. P3 ราคากลาง บช.ทท. P4 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 17-4-2562 แบบ ปปช บก.01 [...]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาฯ ระดับ รอง สว. – ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 1 ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ วาระปี 2561 FacebookTwitterGoogle PlusLine

Read More

ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ครั้งที่ 2

ดาวร์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์) เอกสารเชิญชวน ราคากลาง บช.ทท. — p1 ราคากลาง บช.ทท. — p2 ราคากลาง บช.ทท. — p3 ราคากลาง บช.ทท. — p4 แบบ ปปช บก01 [...]

Read More

Contact Our Team to Arrange a Demonstration.

New Server